خانه

درباره شرکت

رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اکبر عرب مازار

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر محمد جواد سلیمی

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین درودیان

عضو هیئت مدیره

دکتر عباس آرگون

عضو هیئت مدیره

محمد توحیدی


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.