خانه

درباره شرکت

حاکمیت شرکتی                                             
در رعایت ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیئت‌مدیره شرکت، توسط هیئت‌مدیره با مدنظر قرار دادن الزامات ابلاغی سهامدار عمده تعیین‌ می‌شود. همچنین مطابق بند 34 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته‌های تخصصی هیئت‏‎ مدیره پس از تایید در مجمع عمومی صاحبان سهام و اعلام در سامانه کدال قابل پرداخت می‏باشد.


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.